קיבוץ חצור

תוכנית 8/ 03/ 137/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ חצור
מספר: 8/ 03/ 137/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת קיבוץ חצור עד לקיבולת כוללת של 402 יחידות דיור, ע"י שינויים בייעודי קרקע, וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהחצור-אשדוד

תיאור המיקום:
מקום:קיבוץ חצור, מועצה אזורית באר טוביה
נ.צ.מ. : 631300 / 173600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
559חלק42
2755חלק2, 4, 12
2756חלק2-10, 14-1513
2757חלק9-113-4, 7-8, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 137/ 2שינוי יעוד חלקה 3 מאזור ספורט לאזור מגוריםשינוי
תוכנית8/ 03/ 137/ 3שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים.שינוי
תוכנית8/ 03/ 137/ 4שינוי יעוד ממבני משק לתעשייהשינוי
תוכנית8/ מק/ 2026תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2148. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3850. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
קבלת תכנית06/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004