קיבוץ יגור - שימוש חורג

בקשה ועדה מקומית 149/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: קיבוץ יגור - שימוש חורג
מספר: 149/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למבנה 8 שנבנה לפי היתר בניה מס' (2) 3354 מיום 10.11.05 למכירת מוצרי מזון ומוצרים נלווים לבית בהיקף של עד 15% למבנה ביעוד לשיווק תוצרת חקלאית למשך 5 שנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןיגור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11358חלק5, 8