קיבוץ יהל - דיור זמני ופיתוח אזור בילוי ונופש

תוכנית 12/ 03/ 134/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ יהל - דיור זמני ופיתוח אזור בילוי ונופש
מספר: 12/ 03/ 134/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד במגרשים 4 (חלק) ו- 7 מיעודים קיימים של ספורט אחסנה מלאכה ותעשיה, ליעוד של אזור מגורים מיוחד - מגרש 19.
ב. שינוי בגודל מגרשים- מגרש 4, יעוד קרקע לספורט - הוקטן.
מגרש 7 יעוד קרקע, אחסנה מלאכה ותעשיה- (בוטל).
ג. קביעת הוראות לבינוי במגרש 19 אזור מגורים מיוחד אשר בו יח' מגורים לעובדים זמניים וקביעת תנאים למתן היתר בניה.
ד. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות ונופש.
ה. קביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח במגרשים 17 ו- 18 שיעודם הוא תיירות ונופש וקביעת תנאים להיתר בניה.
ו. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מתקנים הנדסיים.
ז. הזזת יעוד בית עלמין והתאמתו למצב בשטח.
ח. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.
ט. קביעת מכסה של 210 יחידות דיור בקיבוץ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיהל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 134/ אקיבוץ יהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4702. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/06/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4623. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/08/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
קבלת תכנית05/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה