קיבוץ יהל

תוכנית 12/ 03/ 134/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ יהל
מספר: 12/ 03/ 134/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לקיבוץ יהל על ידי קביעת
יעודי קרקע והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיהל

תיאור המיקום:
ישוב: יהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39103כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1995תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1724. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות23/06/1994תאריך פרסום: 23/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4225. עמוד: 3905. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1993
קבלת תכנית29/07/1993