קיבוץ יוטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ יוטבתה
מספר: 12/ 03/ 137/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית לקיבוץ יטבתה ע"י שינוים ביעודי
קרקע הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה

תיאור המיקום:
ישוב: יטבתה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1997תאריך פרסום: 23/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4482. עמוד: 1673. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים16/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 16/01/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4548. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/07/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/01/1995
קבלת תכנית22/06/1994