קיבוץ יוטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ יוטבתה
מספר: 12/ 03/ 137/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזורי תעשיה ומבנה משק
ע''י שינויים ביעודי קרקע מאזור מבני משק לתעשיה נקיה ולהפך
ותכנון דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 137קיבוץ יטבתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1989תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3673. עמוד: 3441. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/1989
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1989תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1989. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1989. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1989.
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1989תאריך פרסום: 09/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3612. עמוד: 1188. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה25/07/1988
קבלת תכנית15/05/1988