קיבוץ יטבתה

תוכנית 12/ 03/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ יטבתה
מספר: 12/ 03/ 137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של הקיבוץ יטבתה.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת כבישים , דרכים למינהם וסווגם.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1982תאריך פרסום: 05/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2840. עמוד: 2596. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/1982
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1982.
פרסום להפקדה ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 744. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1981
קבלת תכנית01/10/1981