קיבוץ כפר מסריק

תוכנית ג/ 19202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ כפר מסריק
מספר: ג/ 19202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת אזורי המגורים של קיבוץ כפר מסריק.
הסדרה של אזורי הציבור ,הקהילה, התירות והתעסוקה והסדרת מערכת הדרכים והחניות ודרך הגישה לקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד הקרקע
מ: אזור מגורים,אזור בתי הילדים, אזור בתי ספר, אזור מבני ציבור, אזור פרטי פתוח, אזור מלאכה,אזור תעשייה , אזור מבני משק, אזור ספורט, אזור שירותי דרך, שביל, שטח למתקן הנדסי, דרך קיימת, דרך מוצעת ושטח חקלאי,
ל: דרך קיימת , דרך מוצעת, דרך משולבת, שביל, אזור מגורים, אזור מבנים ומוסדות ציבור, שטח פרטי פתוח , אזור מבני משק, אזור תעסוקה, ספורט ונופש, נופש כפרי.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
4. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות ,השימושים,קווי בנין,מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות,וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע במפורט בתוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר מסריק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10411חלק10-11
10412חלק5
10413חלק12, 19
10438חלק4
18097חלק4-7, 9, 118, 10, 12
18756חלק9, 13-15, 18
19886חלק16-1710-15, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5158חלוקת מגרשים, כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 9736תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ, כפר מסריקשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/01/2011
קבלת תכנית21/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201100117/01/2011