קיבוץ כפר עזה

תוכנית 7/ מק/ 2015

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ כפר עזה
מספר: 7/ מק/ 2015
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון ותיקון של תכנית מפורטת לשכונה בעלת אופי קהילתי,
ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים, ושינוי בקוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק3, 10, 15-16
902חלק2, 8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 209/ 3קיבוץ כפר עזה - הקמת שכונה חדשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/04/2003
פרסום לאישור ברשומות06/03/2003תאריך פרסום: 06/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5164. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/10/2001תאריך פרסום: 14/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5022. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200109314/04/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102223/04/2002