קיבוץ כרמיה - הרחבת 138 יח"ד

תוכנית 6/ 03/ 109/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ כרמיה - הרחבת 138 יח"ד
מספר: 6/ 03/ 109/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ כרמיה, המונה נכון למועד הפקדת התכנית 132 יח"ד,
על ידי שמירת שטח לתוספת 30 יח"ד בקיבוץ וכן הקמת שכונה
בעלת אופי קהילתי המונה 138 יח"ד, באופן בו סה"כ יח"ד הקיימות
והמתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה 300 יח"ד וזאת על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןכרמיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2838חלק14
2839חלק6-12, 20, 252-5, 22-24, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 109/ 4בית-עלמיןשינוי
תוכנית6/ 03/ 109/ 5שינוי יעוד משטח חקלאי למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/2002תאריך פרסום: 15/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5120. עמוד: 219. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים04/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2148. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2001
קבלת תכנית29/02/2000