קיבוץ כרמים

תוכנית 7/ 02/ 286/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ כרמים
מספר: 7/ 02/ 286/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
3. מס' יח"ד קיימות ומתוכננות.
4. איחוד וחלוקה מחדש של איזור מבני משק ותעשיה.
5. שינויי יעוד:
- שינוי יעוד משטח חקלאי, משצ"פ ומדרכים קיימות לשטח מגורים.
- שינוי יעוד משטח מגורים, משטח למבני ציבור, משטח ספורט, ומשצ"פ לאיזור תיירות ונופש.
- שינוי יעוד מחלק מאזור למבני משק, מדרך קיימת ומשצ"פ לשטח לתחנת תדלוק.
- שינוי יעוד משטח חקלאי, משצ"פ, מאזור מגורים ומשטח למבני ציבור לדרכים.
- שינוי יעוד משטח למתקנים הנדסיים לשטח חקלאי.
- שינוי יעוד משצ"פ לשטח למבני ציבור.
- שינוי יעוד מדרך קיימת לאזור מגורים.
- שינוי יעוד מדרך קיימת לשפ"פ.
- שינוי יעוד מדרך קיימת לאזור מבני משק.
- שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מבני משק.
- קביעת זכויות בניה בשטחים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןכרמים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית בני שמעון


גושים וחלקות:

גוש 100218/1 חלקה 1(חלקי)
גוש 100011 חלקות 6, 2 ( חלקי)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100281חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 286תכנית מיתאר קיבוץ כרמיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3046. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/04/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2413. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית17/01/2002