קיבוץ לבון - (גניזה)

תוכנית ג/ 4944

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ לבון - (גניזה)
מספר: ג/ 4944
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום שטח הפתוח של קיבוץ לבון
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מגורי האדם
מבני ציבור שרותים ומבני משק באזורים בהם מותרת
בניה התווית רשת דרכים למינהם וסווגן
קביעת תנאים הנחיות ושלבי פתוח אשר יחייבו את מבצעי
התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק8
18810חלק31, 3429, 32, 35-36
18811חלק5-6, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/11/1985
קבלת תכנית05/02/1984