קיבוץ להב - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 151/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ להב - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 151/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. הכנת תכנית מפורטת לקיבוץ להב ע"י שינוי ביעודי קרקע:
א. משטח חקלאי למגורים, אזור לבניני משק, שפ"פ, שטח עתיקות, אזור ספורט, בית עלמין, ולאזור מלאכה.
ב. מאזור לבניני משק לאזור תעשיה, שפ"פ ודרכים.
ג. מאזור מגורים לשפ"פ, שטח חקלאי, בניני ציבור ולשטח לבניני משק.
ד. מדרך לשטח למלאכה, שפ"פ שצ"פ ולאזור מגורים.
ה. משפ"פ לשצ"פ, דרך, אזור מלאכה ותעשיה זעירה, יער, מתקן הנדסי, מגורים, מגורים א' ושטח לבניני משק.
ו. מאזור בתי ילדים לשטח לבניני ציבור.
ז. משטח לבניני משק לאזור מגורים, דרך ושטח ספורט.
ח. משטח לבניני ציבור לשפ"פ.
ט. משטח ספורט לשצ"פ ומגורים.
3. קביעת הנחיות לתשתיות כלליות ולהנחיות סביבתיות.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
5. קביעת יעודי קרקע, תכליות, שימושים, הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.
6. הגדלת הישוב מישוב בן 170 יחידות דיור לישוב בן 358 יחידות דיור.
7. קביעת שלבי ביצוע לתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןלהב

תיאור המיקום:
מועצה אזורית בני שמעון


גושים וחלקות:
גוש 100223/1 חלקי חלקות 1,2
גוש 100249 חלקי חלקות 2,7,9,15,19,21,24
שומא 56 חלקי חלקה 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 151/ 1מתקן לטיפול בשפכים קיבוץ להבשינוי
תוכנית7/ מק/ 2052/ אקיבוץ להבשינוי
תוכנית7/ 03/ 151קיבוץ להבשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 899. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/11/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/11/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5038.
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/08/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית16/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית17/09/2003