קיבוץ לוטן

תוכנית 12/ 03/ 141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ לוטן
מספר: 12/ 03/ 141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת איזורים, יעדים, תכליות ושימושים.
ב. חלוקה מחודשת של שטח התכנית.
ג. הגשת תכנית ראשונית של הקיים והפתוח לעתיד
של כל המקרקעין בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותלוטן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק3, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1982תאריך פרסום: 04/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2863. עמוד: 192. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/1982
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 174. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1982.
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1982
קבלת תכנית17/12/1981