קיבוץ מגל.

תוכנית מ/ 245

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ מגל.
מספר: מ/ 245
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע מאזור למבנים חקלאיים לאזור
מגורים.
- קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל

תיאור המיקום:
שכונה דרום-מערבית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8845חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתמ/ 65קיבוץ מגל (גניזה)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3849. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית20/03/1996
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1995תאריך פרסום: 30/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4355. עמוד: 665. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1995.
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1995
קבלת תכנית29/05/1995