קיבוץ מגל.

תוכנית מ/ 323

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ מגל.
מספר: מ/ 323
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע מאזור קרקע חקלאית, שטח פרטי פתוח, שטח למבנים חקלאיים ושטח בית עלמין לאזור מגורים, דרכים, שטח פרטי פתוח ואזור חניה.
- קביעת הוראות בניה לאזור מגורים.
- קביעת מס' יח"ד למגרש מס' 1 כמסומן בתשריט.
- קביעת מגרש מס' 2 כמסומן בתשריט כשטח להשלמת אזור מגורים קיימים.
- איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמגל

תיאור המיקום:
שכונה דרומית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8844חלק11, 13
8845חלק14, 19, 23-25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4021. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2001תאריך פרסום: 03/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4983. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/09/2000
קבלת תכנית11/07/2000