קיבוץ מגן

תוכנית 7/ 03/ 124/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ מגן
מספר: 7/ 03/ 124/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית התואמת מצב קיים בשטח ע''י:
א. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ב. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ג. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים, מבני ציבור
מבני משק ותעשיה באזורים בהם מותרת הבניה.
ד. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימושים
בשטחים ציבוריים אחרים.
ה. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולמגן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18חלק
19חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/02/1990תאריך פרסום: 25/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3746. עמוד: 2037. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1990. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1989
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3646. עמוד: 2385. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה19/09/1988
קבלת תכנית10/07/1988