קיבוץ מפלסים

תוכנית 7/ 03/ 114/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ מפלסים
מספר: 7/ 03/ 114/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדר הרישום בספרי המרקקעין.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים
ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעודים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. שינוי תכנית מתאר ובטיטול כל תכניות קודמות בכול הנוגע לחלוקת
השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבמפלסים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
586חלק
588חלק
743חלק
744חלק
745חלק
766חלק
767חלק
768חלק
776חלק
777חלק
778חלק
779חלק
780חלק
784חלק
879חלק
911חלק
912חלק
923חלק
924חלק
925חלק
926חלק
927חלק
928חלק
930חלק
950חלק
955חלק
956חלק
957חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1372. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1982. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1982. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1981תאריך פרסום: 01/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2754. עמוד: 16. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1981. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/1981.
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1981
קבלת תכנית03/03/1981