קיבוץ מצובה

תוכנית ג/ 18198

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ מצובה
מספר: ג/ 18198
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" חלוקת אזורי המגורים למגרשים והסדרת שטחי הציבור ומערכת הדרכים והשבילים.
מס' יח"ד בכלל הישוב 435 מהן 226 בהרחבה ו- 209 בתחום "המחנה".

עיקרי ההוראות:
קביעת גבולות מגרשים למגורים, הגדלת מס' יח"ד והסדרת מערכת הדרכים השבילים והחניות.
הסדרת יעודי הקרקע קיימים השונים כמופיע בתשריט התכנית.
קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרמצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19011חלק3, 5-6, 10, 12-14, 16, 18, 20, 22-23, 25, 28, 30-322, 4, 8
19012חלק4, 113
19014חלק268-15, 28, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 12840הרחבת קיבוץ מצובהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית06/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4186. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/08/2009
קבלת תכנית10/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה