קיבוץ משמר הנגב

תוכנית 7/ 03/ 104/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ משמר הנגב
מספר: 7/ 03/ 104/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון והסדרה של שכונות מגורים קיימות והקמה של שכונות חדשות בקיבוץ משמר הנגב. שטח ה"מחנה" הקיים מתוכנן להכיל עד 230 יחידות מגורים (קיבוציות). השטח הנוסף למגורים (קיבוצי) יכיל עד 132 יחידות דיור "קיבוציות" נוספות. אזור ה"הרחבה הקהילתית" יכיל 138 מגרשים בשטח של כחצי דונם כל אחד, המיועדים ל- 138 יחידות דיור "קהילתיות". סה"כ יחידות דיור קיימות ומתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה עד 500.
2.שינוי יעוד הקרקע מ:אזור חקלאי, אזור מגורים + בתי ילדים, בית ספר, אזור תעשיה, אזור מלאכה זעירה, אגני חמצון, שטח ספורט ודרכים קיימות, יער נטע אדם קיים ויער נטע אדם מוצע,
ל: אזור מגורים א'(קהילתי), אזור מגורים (קיבוצי), שטח לבנייני ציבור, מרכז אזרחי,אזור מבני משק, אזור תעסוקה, אזור נופש וספורט, שטח פרטי פתוח, שטח למתקנים הנדסיים, דרכים מוצעות, רחובות משולבים, בית עלמין, אזור מסחר, אזור אכסון תיירותי, אזור חקלאי, יער נטע אדם קיים ויער נטע אדם מוצע.
3.ייעוד שטח למרכז אזרחי הכולל שימושים לצרכי האגודה, שאינם בני הפקעה.
4. הסדרת שטח גן אירועים קיים כאזור מסחרי.
5. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
6. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
7.קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, אחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעוד הקרקע כמפורט לעיל.
8. פירוט שטח יער קיים, קביעת גבולות מדוייקים ושמושים מותרים ודרכים על פי סעיף 5ב' ו-ג' בתמ"א 22 ובהתאם למצב בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןמשמר הנגב

תיאור המיקום:
קיבוץ משמר הנגב (נ.צ.מ. 173300/585800).

גושים וחלקות:
גוש 1_ 100230 חלקה 1 (חלק)
גוש 5_100230 חלקות שלמות 4,6,11,14,15
חלקי חלקות 1-3, 5,7,10,16
גוש 3_100230 חלקי חלקות 2,3,12,13
גוש 100230 שטח לא מוסדר

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 104/ 2/ אהגדלת אזור מגורים בקיבוץ משמר הנגבשינוי
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 77. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/09/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/08/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1909. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית08/11/2005
החלטה בדיון בוולק"ח31/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית10/08/2004