קיבוץ משמרות

תוכנית מ/ 349

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ משמרות
מספר: מ/ 349
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית קובעת שטח למגורים, ומאפשרת את הרחבת הקיבוץ בכ- 168 יחידות דיור
דו משפחתיות (84 מגרשים), בנוסף לאזור המגורים הקיים שהקיבולת בו מאפשרת
כ- 177 יח"ד (95 באזור מגורים א' ו- 82 באזור מגורים ב') סך הכל 345 יח"ד, שהקמתן תהיה על פי השלביות המוגדרת בנספח 1.

עיקרי התכנית:
התכנית מהווה תכנית איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.
- עריכת תכנית כוללת לקיבוץ משמרות, לצורך הסדרה תכנונית של המצב הקיים והמאושר ולצורך הרחבת הקיבוץ.
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטחי מגורים להרחבת הקיבוץ עפ"י הקבולת האפשרית בתמא/ 35 (345 יח"ד).
- ארגון והגדרה מחדש של שטח המחנה (שטח הבינוי הקיים).
- הגדרת שטח למגורי חברים ושרותי קהילה.
- הגדרת שטח להרחבה למגורים.
- הגדרת שטח למבני ציבור וקהילה.
- הגדרת שטחים ציבוריים פתוחים ושצפ"ים מיוחדים (במקום הגדרת שטחים פרטיים)
- שינוי מערך הדרכים, כביש הכניסה לישוב, דרכים וחניות.
- הסדרת השטחים לתעסוקה בישוב.
- קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח, קביעת זכויות והוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת שלביות ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמשמרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10068חלק8, 15-28, 44-454-7, 46
10071חלק1-6, 417, 42
10099חלק36-43, 48
10100חלק33, 38, 49, 110, 138
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 22(מ / 102) - משמרותשינוי
תוכניתמ/ 102תכנית מפורטת לקיבוץ משמרות - שינוי למש"ח 22 .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3638. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/05/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות18/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4361. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/02/2004
קבלת תכנית04/02/2004