קיבוץ נחשולים

תוכנית חכ/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ נחשולים
מספר: חכ/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפיתוח של קבוץ נחשולים.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו
את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנחשולים

תיאור המיקום:
ישוב: נחשולים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10931כל הגוש
10932חלק
10940חלק
10942חלק
10943חלק
10962חלק
10963כל הגוש
10982חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/1982תאריך פרסום: 03/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2820. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית23/05/1978