קיבוץ נחשונים

תוכנית משמ/ 101/ שד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ נחשונים
מספר: משמ/ 101/ שד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רישום אדמות קיבוץ נחשונים בספרי מקרקעין לפי התשריט. ביטול גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדגש בהתאם למצב הקיים ופיתוח בעתיד. קביעת יעדים ואזורים. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות. ביטול מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי ציבור. ביטול הוראות תכניות קרודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
קיבוץ נחשונים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4047חלק1, 27-33
4048חלק14-22, 24-27, 35-36, 41, 44-48
4051חלק21
4052חלק1-34
4053חלק1-43, 48-57, 60-62
4054חלק1-43
4055חלק1-5
4061חלק1-7
4062חלק1-2, 5, 41
4267חלק3, 5-14
5501חלק7-8, 10-11, 13-16
5502חלק
5657חלק
5658חלק1-10, 12-13
5659חלק6
5661חלק1-6
5664חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 918קביעת אזורים, בטול דרכים קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1989תאריך פרסום: 02/07/1989. שנה עברית: התשמט .