קיבוץ ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית התואמת מצב קיים בשטח הקיבוץ
ותכנון עתידי על ידי קביעת אזורים ועתודות קרקע
לשימושים שונים בתחום התכנית והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק

תיאור המיקום:
ישוב: ניר יצחק
גוש: 100307 חלקות: 29, 12, 6 וח"ח 48, 44, 28, 24
22, 15, 11, 9, 8, 7, 34, 25, 23, 21, 10, 5.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100307חלק5-12, 15, 21-25, 28-29, 34, 44, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/1991תאריך פרסום: 14/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3942. עמוד: 650. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים21/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 21/10/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות11/07/1991תאריך פרסום: 11/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3900. עמוד: 3035. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 13/06/1991.
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1991
קבלת תכנית21/03/1990