קיבוץ ניר עוז

תוכנית 7/ 03/ 123/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ניר עוז
מספר: 7/ 03/ 123/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רישום אדמות קיבוץ ניר עוז בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות ווגושים קיימים וחלוקתם מחדש
בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקררקעי יעוד.
ו. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכניות קודמות בכול הנוגע לחלוקת השטח
לצרכי רשום.
ז. מתן היתרי בניה כפי שיפורט בסעיך 23 להלן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר עוז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
117חלק
118חלק
119חלק
120חלק
121חלק
123חלק
100322חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/1985תאריך פרסום: 10/11/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3269. עמוד: 737. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1985. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1985. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1985
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1983תאריך פרסום: 24/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2907. עמוד: 1417. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/1983תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1983. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1983. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1983.
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1983
קבלת תכנית24/12/1982