קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה

תוכנית 7/ 03/ 195/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה
מספר: 7/ 03/ 195/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הסדרת יעודים בתחום המחנה בקיבוץ ניר עם בהתאמה לצרכי הקהילה:
?תכנון שטחים ציבוריים לשימושים קהילתיים ותעסוקתיים.
?תכנון שטחים פתוחים ושטחי ספורט.
?תכנון מערך התנועה והחניות.
?הרחבה והסדרה שטח המגורים הבנוי ל-400 יח"ד:
א.הוספת 208 יח"ד במגרשי מגורים חדשים
ב.חלוקה ל192 מגרשי מגורים בתחום המחנה.
2. התוויות מערך דרכים תואם את מערך הייעודים החדש
3.הקלה בקו בניין בדרך ארצית מ-100 מ' מציר הדרך ל- 94-99 מ' מציר הדרך, ול-87 מ' באזור המוסך הקיים.
2.2.4 שימור המורשת התרבותית של הקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הוראות ומגבלות בנייה חדשות בתחום ייעודי המקרקעין ע"פ התכנית.
2. חלוקת אזורי המגורים בתחום המחנה למתחמי בניה לפי צורכי השיוך ובהתאם למרקם הבנוי הקיים, לרבות קביעת גבולות חדשים למגרשים לשיוך של בתי החברים הקיימים והגדרת מגרשים חדשים.
3. הוספת 208 יח"ד חדשות במגרשים חדשים.
4. הגדרת מגרשים למבנים ומוסדות ציבור, למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים ולשטחי ספורט ונופש.
5. התויית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות.
6. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח פרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח עבור טיפול נופי ומרכיבי בטחון, למגורים א', לספורט ונופש לשטח לאטרקציה תירותית.
7. שינוי יעוד ממגורים לשטח למגורים מיוחד, למבנים ומוסדות ציבור,
למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, לשטח ציבורי פתוח, לספורט ונופש, לתיירות כפרית ולשטח לאטרקציה תירותית.
8. שינוי יעוד ממבני משק לספורט ונופש, ולתעשייה קלה ומלאכה.
9. קביעת ניכסי מורשת לשימור
2.2.10 קביעת תנאים למתן היתר בניה.
2.2.11 קביעת שימושים.
2.2.12 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 160250
קואורדינטה Y 603250

קיבוץ ניר עם נמצא מערבית לשדרות ולכביש מס' 34

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
596חלק1-2, 4-5
597חלק6, 12-13, 15
599חלק1
600חלק8, 13
601חלק4, 6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 5שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכישינוי
תוכנית7/ מק/ 2048קיבוץ ניר עםביטול
תוכנית7/ 03/ 195/ 4קיבוץ ניר עםביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1328. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/11/2012
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
קבלת תכנית06/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה