קיבוץ ניר עם

תוכנית 7/ 03/ 195/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ניר עם
מספר: 7/ 03/ 195/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדדר הרישום בספרי המקרקעין.
ב. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב קיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דריכם חדשות.
ה. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת בכול הנוגע
לחלוקת השטח לצרכי רישום.
ו. תכניות מפורטות 154/03/7, 195/03/7 ו- 283/03/7 אינן נכללות בתכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
588חלק
589חלק
591חלק
592חלק
593חלק
594חלק
596חלק
597חלק
598חלק
599חלק
600חלק
601חלק
758חלק
759חלק
762חלק
766חלק
767חלק
768חלק
770חלק
780חלק
784חלק
785חלק
925חלק
926חלק
1126חלק
1127חלק
1128חלק
1129חלק
1888חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2144. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1982. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1982. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1982
פרסום להפקדה ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 747. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1981. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1981. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1981.
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1981
קבלת תכנית11/03/1981