קיבוץ נירים

תוכנית 7/ 03/ 107/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ נירים
מספר: 7/ 03/ 107/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית התואמת מצב קיים בשטח הקיבוץ
ותכנון עתידי ע"י קביעת אזורים ועתודות קרקע
לשימושים שונים בתחום התכנית והנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולנירים

תיאור המיקום:
ישוב: נירים
מועצה אזורית אשכול
גוש: 100327
ח"ח 9, 22, 26, 42, 46 חלקות: 23, 28 - 30, 43.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100327חלק9, 18, 22-23, 26, 28-30, 34, 42-43, 46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1992תאריך פרסום: 13/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4385. עמוד: 4034. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים28/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/04/1992
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1992
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1991תאריך פרסום: 26/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3957. עמוד: 1294. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/05/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה20/05/1991
קבלת תכנית05/07/1990