קיבוץ נירים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ נירים
מספר: 7/ 02/ 302/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור המגורים ע"י שינוי
ייעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולנירים

תיאור המיקום:
ישוב: נירים
גוש: 100327 ח"ח 9

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100327חלק9, 30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1997.
פרסום לאישור ברשומות22/12/1996תאריך פרסום: 22/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4470. עמוד: 1052. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1996.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3856. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית03/05/1995