קיבוץ נען

תוכנית גז/ 29/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ נען
מספר: גז/ 29/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים למגורים, מוסד, בניני ציבור של משק, תעשיה ומלאכה, משק קיבוציים, שטחים פתוחים פרטיים, דרכים ושבילים חדשים, פרטיים וציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנען

תיאור המיקום:
קיבוץ נען

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3706חלק4, 7, 10-11, 28-29
3707חלק3, 6, 8-9, 28, 40-43, 50-57, 59-67
3708חלק1-10, 12-13, 16, 32-36, 38-44, 58-59, 64-67, 73-75, 77, 87-89, 114-115
3709חלק6-8, 20, 135-136, 147-148, 155, 157-159
3722חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 29/ 1נעןשינוי
תוכניתגז/ 29/ 3קיבוץ נעןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/1976תאריך פרסום: 16/09/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2255. שנה עברית: התשלו .