קיבוץ סמר

תוכנית 12/ 03/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ סמר
מספר: 12/ 03/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ סמר.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למינהן וסיווגן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותסמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1982.
פרסום לאישור ברשומות01/04/1982תאריך פרסום: 01/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2790. עמוד: 1465. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1980.
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2146. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1980
קבלת תכנית01/06/1979