קיבוץ עין גדי - הרחבה - תמר

תוכנית 10/ 03/ 108/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ עין גדי - הרחבה - תמר
מספר: 10/ 03/ 108/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים וחלקות בהסכמת בעלים.
2. הכנת תכנית מפורטת לקיבוץ עין גדי ע''י שינוי ביעודי קרקע:
- משטח חקלאי למגורים, שפ''פ, שטח מדברי לשימור, אזור מלונאות ונופש,
שטח למוסד חינוכי ולדרכים.
- מאזור לבנייני משק למגורים.
- מאזור תעשיה למגורים ותיירות.
- משטח ספורט לאזור מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100052חלק32-43, 45-5031, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 03/ 108/ 4קיבוץ עין גדי -הגדלת אזור מלאכה זעירה ויעוד שטח לאזור ספורט ושפ"פשינוי
תוכנית10/ 03/ 108/ 5הסדרת שימושי קרקע לתיירות מלונאות ונופש בקיבוץ עין גדישינוי
תוכנית10/ 03/ 108/ 3קיבוץ עין גדישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2011
קבלת תכנית09/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900326/01/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700504/06/2007