קיבוץ צאלים - חוות לולים

תוכנית 7/ 03/ 549

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ צאלים - חוות לולים
מספר: 7/ 03/ 549
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חווה לולים בקרקע חקלאית במשבצת קיבוץ צאלים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה חקלאית.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בניה בקרקע חקלאית.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
4. קביעת דרך גישה חקלאית עם זיקת הנאה למעבר רכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצאלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100293חלק5-6, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2011
קבלת תכנית08/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011