קיבוץ קטורה

תוכנית 12/ 02/ 118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ קטורה
מספר: 12/ 02/ 118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת איזורים, יעדים, תכליות ושימושים.
ב. חלוקה מחודשת של שטח התכנית.
ג. הגשת תכנית ראשונית של הקיים ופתוח לעתיד של כל המקרקעין
בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק1, 3, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/1988תאריך פרסום: 22/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3554. עמוד: 2018. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/1987
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1987תאריך פרסום: 12/03/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3435. עמוד: 1169. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים05/03/1987תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1987. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1987. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1987.
החלטה בדיון בהפקדה19/05/1986
קבלת תכנית23/03/1986