קיבוץ רבדים כולל שכונה קהילתית

תוכנית 6/ 03/ 111/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רבדים כולל שכונה קהילתית
מספר: 6/ 03/ 111/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ רבדים המונה נכון למועד הפקדת התכנית 100 יח"ד,
ע"י הקמת שכונה בעלת אופי קהילתי המונה 138 יח"ד,
באופן בו סה"כ יח"ד הקיימות והמתוכננות לאחר אישור תכנית
זו יהיה 238 יח"ד וזאת ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואברבדים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2215חלק27-28
2301חלק5, 7
2302חלק2-16
2303חלק4, 102-3, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 111/ 5אזור תעשיה - קיבוץ רבדיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 111/ 3קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירותשינוי
תוכנית6/ 03/ 111/ 1איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי
תוכנית6/ 03/ 111/ 2שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 394. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2856. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/11/2002
קבלת תכנית04/06/2002