קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירות

תוכנית 6/ 03/ 111/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירות
מספר: 6/ 03/ 111/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רה-תכנון הישוב ויצירת תנאים נאותים לתושבים
על ידי שינויים ביעודי קרקע ובשימושים בהתאם
למצב הקיים ולפתוח הישוב בעתיד.
ב. קביעת הוראות בניה שונות לבתי מגורים, מבני
ציבור מבני משק ותעשיה באזורים בהם הבניה
מותרת.
ג. ביטול חלוקה קיימת וקביעת חלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואברבדים

תיאור המיקום:
ישוב: רבדים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2301חלק4-68
2302חלק2-16
2303חלק3-5, 102
4311כל הגוש
4314חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1994.
פרסום לאישור ברשומות12/06/1994תאריך פרסום: 12/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4222. עמוד: 3794. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1993תאריך פרסום: 30/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4180. עמוד: 1457. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/11/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/11/1993
החלטה בדיון בהפקדה23/08/1993
קבלת תכנית07/08/1991