קיבוץ רביבים

תוכנית 20/ 03/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רביבים
מספר: 20/ 03/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תחום שטח הפתוח של קבוץ רביבים.
2. קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. 3. התווית רשת כבישים, דרכים למיניהם וסווגם.
4. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
קיבוץ רביבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
184001חלק7, 11-12, 39, 44-45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. שנה עברית: התשם .