קיבוץ רגבים

תוכנית מ/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ רגבים
מספר: מ/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של הקבוץ רגבים.
ב. קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת כבישים, דרכים למיניהם וסווגם.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פתוח אשר יחייבו את
מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהרגבים

תיאור המיקום:
ישוב: רגבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1204כל הגוש
12102כל הגוש
12120כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1981תאריך פרסום: 09/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2726. עמוד: 2176. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית29/07/1980
פרסום להפקדה ברשומות03/01/1980תאריך פרסום: 03/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2594. עמוד: 729. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1979
קבלת תכנית31/07/1979