קיבוץ רוחמה

תוכנית 7/ מק/ 2057

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רוחמה
מספר: 7/ מק/ 2057
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מפורטת מס' 3/264/03/7 כדלקמן:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים
בהתאם לסעיף 62 א (א) (1) לחוק תכנון והבניה
ללא שינוי בשטח הכולל של יעוד הקרקע.
ב. שינוי של הוראות תכנית בינוי ועיצוב אדריכלים
בהתאם לסעיף 62 א (א) 5 לחוק.
ג. שינוי בקוי הבניין הקבועים בתככנית בהתאם לסעיף 62 א (א) 4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגברוחמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38652חלק1
38653חלק1-2, 5-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 264/ 3הרחבת הישוב רוחמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/01/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה23/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר17/11/2004