קיבוץ רוחמה

תוכנית 7/ 03/ 264/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רוחמה
מספר: 7/ 03/ 264/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחודש של אזור המגורים והקהילה בקיבץ,
חלוקת אזור המגורים בהתאמה למבנים הקיימים בפועל,
הגדרת אזורים לשימושים ציבוריים והתווית מערכת תחבורתית תואמת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע ממגורים, מנבני ציבור, שבילים להולכי רגל,
שטח ספורט ואזור מלאכה למגורים, מגורים מיוחד,
מבנים ומוסדות ציבור, מנבנים ומוסדות ציבור ומשרדים,
שבילים ושטח ספורט.
2. חלוקת אזור המגורים למתחמי בניה ע''פ הבניה הקיימת בפועל -
קביעת גבולות חדשים למגורים של בתי החברים הקיימים והגדרת
מגרשי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ.
3. הגדרת מגרשים לשימושים ציבוריים וקהילתיים.
4. קביעת הורואת בניה ליעודים השונים.
5. קביעת זכויות ומגבלות בניה, הנחיות לעיצוב אדריכלי
והנחיות לבינוי ופיתוח, ע''מ לאפשר הוצאת היתרי בניה
ע''פ סעיף 145 ז' לחוק.
6. הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה
והגדת מקומות חניה נוספים בשטח הקיבוץ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגברוחמה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש - 38653/2 חלקי חלקה - 1
גוש - 38653/3 חלקי חלקות - 7, 4
גוש - 38655/3 חלקי חלקות - 1, 5-8
גוש - 38656/3 חלקי חלקה - 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38654חלק
38657חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 264/ 3הרחבת הישוב רוחמהשינוי
תוכנית7/ מק/ 2057קיבוץ רוחמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
קבלת תכנית23/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/07/2007