קיבוץ רעים

תוכנית 7/ 03/ 126/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רעים
מספר: 7/ 03/ 126/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התווית כבישים חדשים ובטול כבישים קיימים וכן הסדרת צומת בכביש 232.
2. בטול שטחי יער קיימים, הוספת שטחי יער חדשים ומתן יעוד יער ליערות קיימים מתוקף תמ"א 22.
3. שינוי בתחום ייעודיי הקרקע של אזור מגורים, מבני צבור ושינוי זכויות הבניה בהם.
4. שינוי קרקע "חקלאי בנייני משק משותפים" לאזור לבנייני משק, מלאכה, תעשיה, מרכז אזרחי, שפ"פ ומתן זכויות ומגבלות בניה בהם.
5. שינוי קרקע חקלאית לאזור לבנייני משק, מגורים, בית עלמין, כבישים, אזור למתקנים הנדסיים, שטח פרטי פתוח, שטח ספורט, אזור מלאכה ותעשיה ומתן זכויות ומגבלות בניה בשטחים אלו.
6. שינוי שטח חקלאי בנייני משק משותפים, למרכז אזרחי ומתן זכויות ומגבלות בניה.
7. שינוי שטח מגורים, חקלאי ויער בת.מ.א 22 לבית עלמין.
8. איחוד וחלוקה של חלקות והגדרת קווי בניין.
9. קביעת מספר יחידות בחלקות המגורים, אחוזי בניה, תכסית מרבית, מספר קומות והוראות עיצוב אדריכלי.
10. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
11. הגדלת הישוב מישוב בן 92 בתי אב לישוב בן 209 בתי אב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולרעים

תיאור המיקום:
מקום: קיבוץ רעים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100315חלק13, 15, 17, 20, 22, 36-375, 8, 10, 16, 19, 21, 23-25, 28-31, 34
100338חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 302/ 3תוואי כיבש כיסופים גוש קטיףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1226. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/10/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4223. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית03/06/2002