קיבוץ שדה בוקר

תוכנית 10/ 03/ 148/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שדה בוקר
מספר: 10/ 03/ 148/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטל למיתקני טיהור והשקייה בקולחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבשדה בוקר

תיאור המיקום:
קיבוץ שדה בוקר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39023חלק2
39070חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. שנה עברית: התשמג .