קיבוץ שדה בוקר

תוכנית 10/ 03/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שדה בוקר
מספר: 10/ 03/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תחום שטח הפתוח של הקבוץ שדה בוקר. 2. קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. 3. התווית רשת כבישים, דרכים למיניהם וסווגם. 4. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פתוח אשר יחייבו את

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבשדה בוקר

תיאור המיקום:
קיבוץ שדה בוקר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39070חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1980תאריך פרסום: 01/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2624. שנה עברית: התשם .