קיבוץ שדות ים.

תוכנית חכ/ 25/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שדות ים.
מספר: חכ/ 25/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת הקיבוץ והסדרה תכנונית של השטחים המאושרים לבניה בתחום הקיבוץ,
ליעד של 400 יח"ד.
- קביעת מסגרת תכנונית ע"י קביעת יעודי קרקע ושימושי קרקע.
- קביעת זכויות בניה, הוראות בניה ופיתוח, והוראות למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות והנחיות סביבתיות, והוראות לפיתוח בתחום חוף הים לצורך שמירת הסביבה החופית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלשדות ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10625חלק19
10626חלק13-18, 23-27
10636חלק11-22
10637חלק3-8, 139, 11-12, 14
10638חלק16-2021
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 39שדות-יםשינוי
תוכניתחכ/ 25תכנית מפורטת של קב' שדות-יםשינוי
תוכניתחכ/ 25/ ו"מזנון השער" קיבוץ שדות ים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/2012תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5213. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/05/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/04/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות12/07/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית14/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1082. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/11/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/11/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/2009
החלטה בדיון בולחוף29/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2000
קבלת תכנית19/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138414/05/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201200820/03/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201101012/07/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53414/06/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34201100105/01/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42711/05/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע13725/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים111128/01/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49304/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31909/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף2329/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף2408/11/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601524/10/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501420/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401902/11/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401607/09/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200300925/06/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200300419/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה