קיבוץ שומריה

תוכנית 6/ 03/ 239/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שומריה
מספר: 6/ 03/ 239/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ שומריה. 2. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. 3. התויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן. 4. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים, מבנ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןשומריה

תיאור המיקום:
קיבוץ שומריה - מ.א. לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
313חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/07/1989תאריך פרסום: 13/07/1989. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות01/12/1986תאריך פרסום: 01/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3405. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית30/11/1986