קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:

תוכנית ג/ 14145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:
מספר: ג/ 14145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
א. הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי-קידוח מיים של "מקורות" -ודרך גישה אליו.

עיקרי התכנית:
קביעת שטחים ליעודים השונים.
שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים ולדרך חקלאית.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה למבנים בתחום התכנית.
ניתן יהיה להוציא היתר בנייה עפ"י תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלוני הבשןאלוני הבשן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
201006חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7318שכונת קדמני -ירכאשינוי
תוכניתג/ 14345שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, אזור תעשיה ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1634. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: אל-סינארה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/11/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית29/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1904.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/08/2003
קבלת תכנית04/08/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה