קידוח ותחנת שאיבה - געתון 2

תוכנית ג/ 17254

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח ותחנת שאיבה - געתון 2
מספר: ג/ 17254
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למתקן הנדסי קיים, הסדרת דרך גישה למתקן ומתן הנחיות בינוי ופיתוח לשטח המיועד למתקנים הנדסים הכולל מתקני קידוח, תחנת שאיבה וחדר חשמל וכל מבנה אחר לשימוש המתקן.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת למתקן הנדסי.
2. התוית דרך הגישה למתקן והסדרת חיבורה לדרך סטאטוטורית 8833.
3. הגדרת הוראות בניה והשימושים המותרים.
4. קביעת השלבים והתניות לביצוע התכנית.
5. קביעת הוראות פיתוח והוראות לטיפול נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18363חלק23-5, 29, 37, 43, 46, 53-54, 56
18365חלק15, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9385הרחבה ופיתוח מחצבה קיימת - מחצבת הגליל.כפיפות
תוכניתג/ 11856דרך מס' 8833 נחל געתוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/02/2008
קבלת תכנית05/09/2007