קידוח ותחנת שאיבה, געתון 2

תוכנית ג/ 17737

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח ותחנת שאיבה, געתון 2
מספר: ג/ 17737
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליגאליזאצייה למתקן הנדסי קיים, הסדרת דרך גישה למתקן ומתן הנחיות בינוי ופיתוח לשטח המיועד למתקנים הנדסיים הכולל מתקני קידוח, תחנת שאיבה, חדר חשמל וכל מבנה אחר לשימוש המתקן

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאי תלקרקע המיועדת למתקן הנדסי.
התווית דרך הגישה למתקן והסדרת חיבורה לדרך סטאטוטורית 8833.
הגדרת הוראות בניה ופיתוח.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18363חלק23-5, 29, 37, 43, 46, 53-54, 56
18365חלק15, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9385הרחבה ופיתוח מחצבה קיימת - מחצבת הגליל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/10/2008
קבלת תכנית17/07/2008