קידוח כלנית 5

תוכנית ג/ 14680

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קידוח כלנית 5
מספר: ג/ 14680
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקן ננדסי של מקורות

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחים ליעודים השונים.
ב.שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי- לשטח מתקנים הנדסיים.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.
ד. הוראות לחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15421חלק2, 4
15426חלק23-3020-22, 52
15615חלק1-2, 4, 27, 29, 31, 33, 383, 5, 7, 10-18, 26, 30, 32, 35-37, 39-43
15631חלק10, 28, 30, 33-34, 36
15632חלק17, 2413, 20, 22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 580. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים10/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית27/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2005תאריך פרסום: 23/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5461. עמוד: 576. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים16/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/2005
החלטה בדיון בוולק"ח18/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2004
קבלת תכנית28/04/2004