קידוח עמקה 1א

תוכנית ג/ 16358

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קידוח עמקה 1א
מספר: ג/ 16358
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי של "מקורות" המתקן כולל: משאבות, חדר חשמל, גנרטור, מגננה למיכלי סולר וחדר כלורינטור אנטנת פיקוד ובקרה וכול הציוד והצנרת הדרושים להפקת מים מקידוח והזרמתם לצרכנים.

עיקרי ההוראות:
קביעת שטחים ליעודים השונים.
שינוי יעוד קרקע חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים.
קביעת זכויות ומגבלות בנייה למתן היתרי בנייה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעמקה

תיאור המיקום:
בין מושב עמקה לשייח דנון, מדרם לכביש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18244חלק65
18251חלק1
18697חלק3513, 15, 32, 39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5567חלוקת מגרשים מחדש, עמוקהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1582. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2184. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית30/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/08/2006
קבלת תכנית09/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה